Новости | Блог            
О проекте | Реклама | Контакты | Поиск
Девелоперский проект
Доска объявлений
Торговые центры
Бизнес-центры
Каталог компаний
Новости
Аналитика/статьи
- Подписка на рассылку статей
Исследования
Опросы
Специализированные СМИ
Пользователям
Полезные ссылки


Оболонський район: Новi перспективи розвитку


Оболонський район є одним з найпотужнiших районiв столицi в галузi будiвництва та освоєння капiтальних вкладень, по розвитку соцiально-економiчної iнфраструктури включаючи як житлове будiвництво, так i будiвництво об’єктiв охорони здоров’я, освiти, дитячих клубiв, об’єктiв торгiвельно-розважального, офiсного та готельного призначення, паркiв, скверiв вiдпочинку.
Виконання доходної частини бюджету району дало можливiсть фiнансово забезпечити бюджетну сферу i вирiшувати питання соцiального захисту. Це, насамперед, виплати заробiтної плати, матерiальної i державної допомоги, надання пiльг, субсидiй, своєчасна виплата пенсiй.

Iсторiя та сучаснiсть

Тисячолiттями несе свої води древнiй та могутнiй Днiпро вздовж золотоверхого красеня-Києва. На його величавих, колись заплавних луках, якi називалися Болоньє, розташований Оболонський район столицi. Хоча Оболонь, Куренiвка мають глибоке iсторичне корiння, i свого часу виконували важливi функцiї у релiгiйному та вiйськовому життi прадiдiв, вельми цiкавий район своїм сьогоденням. Новi будiвельнi технологiї, полiт архiтекторської думки, прогресивнiсть рiшень районної влади, свiтовий досвiд благоустрою мiської територiї — все це стало його особливою ознакою та своєрiдною вiзитiвкою. З 1997 року на замовлення районної ради та адмiнiстрацiї на територiї району збудовано 425 тис. кв. м житла. Постiйним та найбiльш активним забудовником Оболонського району, що виконує генпiдряднi функцiї, є ЗАТ «Трест «Київмiськбуд-1». Разом з ним традицiйно постiйними будiвельними органiзацiями, якi ведуть будiвництво житла та об’єктiв соцiально-культурного призначення на територiї району є: ЗАТ МЖК «Оболонь», ДБК-4 ХК «Київськмiсьбуд», Головне Управлiння житлового забезпечення Київської мiської державної адмiнiстрацiї та iншi. Завдяки зусиллям вищезазначених будiвельних органiзацiй, виваженої полiтики районної ради та адмiнiстрацiї за перiод 1997-2005 рокiв у районi збудовано 773,7 тис. м. кв. житла.

Комплекснiсть — найважливiший принцип усього, що вiдбувається у районi. У цьому проявляється позицiя керiвництва Оболонської районної ради та її виконавчого органу (Оболонської райдержадмiнiстрацiї) при розв’язаннi нагальних та важливих питань життя району. Про комплекснiсть у будiвництвi можна казати з огляду на те, що у районi була розроблена Програма гуманiзацiї житлового середовища житлового масиву «Оболонь» на перiод 1998-2008 рокiв, яка була затверджена рiшенням районної ради. Прiоритетними напрямками цiєї Програми є: забудова 3-А мiкрорайону житлового масиву «Оболонь» об’єктами житлового та соцiально-культурного призначення; будiвництво багатоповерхових паркiнгiв для збереження транспортних засобiв мешканцiв Оболонського району. Найбiльш грандiозним проектом стане реконструкцiя парку культури та вiдпочинку в урочищi «Наталка» з влаштуванням Оболонської набережної вiд вул. Пiвнiчної до Залiзничного мосту. Планується забудова Оболонського проспекту об’єктами соцiально-культурного призначення вiд станцiї метро «Оболонь» до станцiї метро «Героїв Днiпра». Крiм того, планується будiвництво шляхопроводiв та транспортних розв’язок у районi.

Важливим етапом у покращеннi життя мешканцiв Оболонського району стане реконструкцiя iснуючих та влаштування нових паркiв, скверiв та зон вiдпочинку.

Чарiвної неповторностi набули сучаснi мiкрорайони з їхнiми свiтлими будинками, ошатними дорiжками, елегантними лiхтарями та рiзнобарвними клумбами. Сьогоднi важко повiрити, що 7-8 рокiв тому на мiсцi нових мiкрорайонiв були недоглянутi пустирi, якi й стали майданчиками для сучасного будiвництва. Завдяки вдалому поєднанню природи, архiтектури i благоустрою вдалося створити комплекси, якi одночасно пiдходять для проживання, ведення бiзнесу та вiдпочинку.

Побували тут поважнi делегацiї з Великобританiї, Швейцарiї, Китаю, Польщi, Бiлорусi... Мера Женеви вразила динамiка розвитку району, спiкера палати Великобританiї захопила архiтектура, що гармонiйно поєднана з сучасним рiвнем благоустрою та днiпровськими ландшафтами. За досвiдом у iнвестицiйному будiвництвi, що здiйснюється на замовлення районної адмiнiстрацiї, неодноразово приїжджали делегацiї з мiст України та близького зарубiжжя. Оболонь стала своєрiдною маркою у будiвництвi, архiтектурi та комплексному благоустрої територiї. Досвiд забудови Оболонi хочуть повторити з прив’язкою до своїх територiй архiтектори iнших регiонiв України. Найближче до реалiзацiї цiєї iдеї пiдiйшли на Миколаївщинi.

Iнвестицiї в розвиток району

Одним з улюблених куточкiв району став архiтектурний комплекс «Дорога до Храму». По завершенню будiвництва його окрасою стане Храм Покрови Божої Матерi. У 2003 роцi проект гуманiзацiї мiстобудiвного середовища житлового району Оболонь був вiдзначений Державною премiєю в галузi архiтектури.

Поруч з цим комплексом знаходиться Оболонська набережна. Вже декiлька рокiв сюди з’їжджаються кияни i у вихiднi, i просто увечерi пiсля робочого дня, аби вiдпочити та насолодитися гарними краєвидами, активно провести дозвiлля. Її гармонiйним продовженням стане реконструкцiя парку «Наталка», що знаходиться поруч.

Архiтектурний стиль, рiвень благоустрою, якi прийнятi у нових мiкрорайонах, поступово впроваджуються у мiкрорайони старої забудови. Обов’язковою умовою здачi нового об’єкта будiвництва чи капiтальної реконструкцiї є завершений комплексний благоустрiй довкола нього. Де б не проводилися роботи, поруч стає затишно i комфортно.

Одним з прiоритетiв у дiяльностi районної влади були i залишаються потреби дiтей. На необхiднiсть посилення уваги до проблем дiтей неодноразово наголошував Президент України Вiктор Ющенко. З 2002 року у районi розпочалося iнтенсивне покращення матерiально-технiчної бази об’єктiв культурно-мистецького призначення та позашкiльних закладiв. За останнi роки було вiдремонтовано бiблiотеки iм. Мирного, Пушкiна, Гайдара, Ахматової; вiдремонтовано примiщення дитячої художньої школи №3, пiдлiткових клубiв «Орбiта», «Мрiя», «Мiнський», «Гарт-Орфей»; переведенi у новi примiщення пiдлiтковi клуби «Супутник», «Надiя», «Полум’я», «Алмаз», «Либiдь», «Пошук». У 2002 роцi було вiдкрито пiдлiтковий клуб «Гроно». У 2004 роцi було вiдкрито пiсля реконструкцiї дитячу полiклiнiку та школу мистецтв, наприкiнцi 2003 — дитячий кiнотеатр «Кадр». Будуються три новi дитячi садочки, розпочато будiвництво сучасної школи в мiкрорайонi «Оазис», аналогiв якої нема в Українi. Торiк було розпочато будiвництво нового корпусу педагогiчного коледжу. У галузi освiти на 2006 рiк передбачено освоїти 10 млн. грн. капiталовкладень на проектування та будiвництво навчального корпусу з допомiжними примiщеннями педагогiчного коледжу по вул. Тимошенка, 13-б. На будiвництвi педагогiчного коледжу в I кварталi освоєно 2 млн. грн.

За рахунок районного та мiського бюджетiв в цьому роцi передбачена реконструкцiя покрiвель шкiл. На реконструкцiї з добудовою мансардного поверху школи №240 передбачено виконати робочу документацiю проекту та розпочати роботи по добудовi. Продовжено будiвництво загальноосвiтньої школи та дошкiльних дитячих закладiв. Вiдповiдно було видiлено з бюджету 1,5 мiльйона гривень.

Усi цi роки районна влада з особливою увагою ставилася i до лiтнiх людей, ветеранiв, iнвалiдiв, малозахищених верств населення. Невипадково i соцiальна програма, яка покликана їм допомагати, називається «Турбота». З турботою про них робиться усе, аби незабаром у районi з’явиться унiкальний соцiальний комплекс для людей лiтнього вiку. На жаль, поки-що проект, який було винесено на розгляд громади пiд час слухань, мешканцi не прийняли. Районна влада шукатиме iншi варiанти аби втiлити цей соцiально-важливий проект у життя.

Оболонський район є одним з найбiльш озеленених районiв мiста Києва. Загальна площа паркових територiй Оболонського району складає 210,74 га; площа скверiв — 129,96 га; бульварна зона — 137,70 га; зеленi насадження та захиснi смуги — 711,2 га.

Найближчi перспективи розбудови Оболонського району

У II кварталi 2006 року розпочалися роботи по реконструкцiї парку культури та вiдпочинку в урочищi «Наталка» з влаштуванням Оболонської набережної. Буде створено ландшафтно-рекреацiйний парковий комплекс Пуща-Водиця на територiї Святошинського лiсопаркового господарства. Улюблене мiсце для вiдпочинку — сквер бiля кiнотеатру «Братислава» — буде озеленено та облаштовано.

Якiснi перетворення останнiх рокiв призвели до змiни статусу району. Для постiйного проживання та ведення бiзнесу його обирають вiдомi люди: полiтики, бiзнесмени, актори. Тут з’явилися цiкавi, а в чомусь навiть унiкальнi об’єкти соцiальної та гуманiтарної сфери. Престижнiсть району вiдразу позначилася на зростаннi цiн на нерухомiсть. Навiть у старих будинках з радянським плануванням квартир їхня цiна зросла на кiлька тисяч доларiв. А це — iнвестицiї у кишеню кожного мешканця району.

Започатковуються тут свої духовнi та культурнi традицiї, зводяться православнi храми. Бiля одного з пам’ятних знакiв — Архангела Михаїла — небесного покровителя Києва, закоханi призначають зустрiчi, молодята поспiшають сфотографуватися на пам’ять, а малюки роблять свої першi кроки... Восени минулого року на Оболонськiй набережнiй з’явилася алея скульптур молодих митцiв, що отримала назву «Витоки», адже фiгури втiлюють нацiональнi духовнi традицiї нашого народу. Ще у 1999 роцi було розпочато будiвництво та благоустрiй Оболонської набережної, яка стала притягувати погляди творчих людей, а оболонська влада завжди їх пiдтримувала у бажаннi створити щось гарне та оригiнальне у районi. Тому усього за кiлька рокiв з’явилися пам’ятнi знаки та скульптурнi композицiї: Архангелу Михаїлу, святим апостолам-євангелiстам — Матфею, Марку, Луцi, Iоану, на честь мiст побратимiв столиць Чилi та України, фонтан «Витоки», постать «Музи» бiля Дитячої академiї мистецтв...

Котрий рiк триває у районi будiвництво та вiдродження православних храмiв. Найбiльш величною буде вищезгадана споруда Храму Покрови Божої Матерi по вулицi Прирiчнiй, а найбiльш стародавньою є церква Преподобного Серафима Саровського у Пуща-Водицi. Поки що збудованi каплички, але з часом будуть храми по вулицi Малиновського — Храм Iкони Божої Матерi «Неопалима купина», по вулицi Майорова — Спасо-Преображенський Храм, вiдродиться стародавня церква у скверi по вулицi Фрунзе — Храм Петра i Павла. Триває спорудження каплицi бiля Мiської клiнiчної лiкарнi №8 по вулицi Кондратюка та будується церква у новому 3-Б мiкрорайонi. З кожним днем обличчя району змiнюється на краще. Створюються неповторнi оригiнальнi новiтнi архiтектурнi комплекси, ошатнi парки i сквери. На територiї Оболонського району з’явилось найбiльше в країнi гольф-поле, а в затоцi урочища «Наталка» буде побудовано аквапарк.

Матерiал наданий вiддiлом по роботi iз засобами масової iнформацiї та зв’язкiв з громадськiстю Оболонської РДА


Адрес источника: http://realtymagazine.com.ua
Читайте также:

  На чем экономят украинские строительные компании (20.05.2014)

Владимир Носов: «В результате грамотной оптимизации технологии строительства и проектных решений стоимость строительных работ по каркасу может быть снижена в среднем на 7-10%». Одним из наиболее перспективных сегментов рынка коммерческой недвижимости в Украине многие эксперты считают торговую недвижимость. В силу недостаточной насыщенности городов торговыми и торгово-развлекательными объектами сегодня этот сегмент является особенно привлекательным для инвесторов и в перспективе имеет ...  Рынок коммерческой недвижимости Киева лидирует в регионе ЕМЕА по уровню доходности (19.05.2014)

Вследствие высоких экономических и политических рисков коммерческая недвижимость Украины характеризуется одним из наиболее высоких уровней доходности в регионе ЕМЕА. Так средняя ставка капитализации офисной недвижимости в Киеве составила по итогам первого квартала 13,5% годовых. Это является максимальным значением среди всех исследуемых стран региона ЕМЕА. Для сравнения в целом по таковому доходность офисной недвижимости составила 5,65%. Причем если данное значение в годовой амплитуде снизилось ...  Деньги вперед. Квартиры в Киеве в рассрочку почти не продаются (15.05.2014)

Фото: www.houseofchapple.com Купить квартиру в рассрочку в столице становится все труднее. Застройщики массово отказываются от этого способа оплаты квадратных метров на первичном рынке недвижимости. В отсутствие доступных ипотечных программ, рассрочка была важным маркетинговым инструментам позволяющим застройщикам увеличивать темпы продаж. По данным портала "Столичная недвижимость", еще в начале года в 100 из 135-и столичных новостроек или в 70% новостроек можно было купить квартиру в ...  Квартиры в Киеве подешевели в долларовом эквиваленте (14.05.2014)

В начале мая цены на квартиры в долларовом эквиваленте снизились во всех десяти районах Киева. Об этом свидетельствуют данные исследования компании UTG, которыми располагает ЛІГАБізнесІнформ. Наибольшее падение в абсолютном значении продемонстрировал Шевченковский район. За месяц вторичное жилье утратило в цене около $42 на 1 кв.м, опустившись до отметки $2 257 за кв.м. На $31 уменьшилась цена квадратного метра в Голосеевском и Днепровском районе, составив $1719 и $1612 за 1 кв.м ...  В Киеве увеличилось количество недостроев (05.05.2014)

Как сообщает газета «Крещатик», на сегодняшний день в Киеве насчитывается 734 объекта, которые находятся в стадии незавершенного строительства. Наибольшее количество остановленных и законсервированных объектов находится в Деснянском (74 объекта или 35,1% от общего количества остановленных и законсервированных объектов по городу), Голосеевском (33 или 15,6%) и Шевченковском (27 или 12,8%) районах города. Основной причиной прекращения строительства, как отмечают застройщики, является ...  В январе-марте объем строительных работ составил 9,8 миллиарда (29.04.2014)

По данным Госкомстат Украины, за период с января по март текущего года предприятиями Украины выполнены строительные работы на сумму 9,8 миллиарда гривен. Индекс строительной продукции в январе-марте по сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 93,6%. В I квартале 2014 года по сравнению с I кварталом 2013-го сократился объем строительства зданий на 6,5%, в том числе нежилых – на 13,7%. Строительство инженерных сооружений сократилось на 6,2%. В то же время строительство жилых ...  Киев и Киевская область обеспечили четверть всего принятого в эксплуатацию жилья в стране (25.04.2014)

По итогам 2013 года в Киеве и Киевской области принято в эксплуатацию 1509 тыс. кв. м и 1515 тыс. кв. м жилья, что совокупно составляет около 27% всего введенного в эксплуатацию жилья в Украине. В 2013 году всего было введено в эксплуатацию 11,2 млн. кв. м жилья. Прирост объема введенного в эксплуатацию жилья в Киеве, в сравнении с 2012 годом составил 5,6 тыс.кв. м или 0,4%. Тогда как в Киевской области в 2013 году было введено на 29,8% или 347 тыс. кв. м жилой площади больше, чем в 2012 ...  Торговые центры в эпоху фаст-фуда (23.04.2014)

В последнее время ТРЦ становятся не просто местом для шопинга, а эпицентром развлечений. И хотя главной целью посещения все ещё остаются покупки, с развитием молов нового поколения украинцы все чаще выбирают поход в торговый центр как способ приятно провести время. Яркий пример – в любое время дня в торговом центре именно на фудкорте можно увидеть самое большое количество людей. Это подтверждается и статистикой: за 10 лет траты украинцев на посещение кафе и ресторанов увеличились с 2,2% до ...  Корреспондент: Станет ли бизнес-климат лучше? Мнение бизнесменов (22.04.2014)

Украинские власти объявили о подготовке кардинального улучшения бизнес-климата в стране. Корреспондент узнал, что по этому поводу думают сами бизнесмены. Украина стоит на пороге радикальных перемен. Улучшение условий ведения бизнеса, о необходимости которого так долго говорили политики и чиновники самых разных мастей, похоже, начало осуществляться. Правительство и парламент вовсю изменяют законодательство, новоназначенные руководители разных ведомств обещают не оставить камня на камне от ...  Заполняемость отелей в центре Киева упала в 2,5 раза (18.04.2014)

Столичные отельеры для привлечения клиентов предоставляют значительные скидки, порой достигающие половины от заявленной стоимости размещения. Экономическая и политическая нестабильность в стране привела к существенному снижению количества посетителей отелей, вследствие чего заполняемость гостиниц в центре Киева с начала 2014 года упала в 2,5 раза – до 20%. Такие данные содержаться в обзоре рынка гостиничной недвижимости Киева, составленном экспертами консалтинговой компании Colliers ...  Средняя посещаемость киевских ТЦ выросла на 3% (17.04.2014)

В текущем месяце среднерыночная посещаемость торговых центров повысилась на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. В марте этот показатель составил 727 человек на 1000 кв. м GLA для региональных ТЦ и 1037 чел. на 1000 кв.м GLA для окружных ТЦ. Об этом сообщает департамент стратегического консалтинга компании UTG. С начала года посещаемость в ТЦ окружного формата остается практически на одном уровне, в то время как данный показатель в региональных ТЦ демонстрирует уверенный рост - с чуть более ...  Инвестиции в российскую коммерческую недвижимость упали на 70% (16.04.2014)

Если прогноз сбудется, 2014 год окажется самым неудачным для сектора коммерческой недвижимости в России начиная с 2009. Инвестиции в коммерческую недвижимость в России в первом квартале упали на 73,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали аналитики компании CBRE. Общая сумма сделок снизилась с $2,4 млрд до $636 млн. Об этом сообщает РБК 15 апреля. Затраты инвесторов на покупку коммерческой недвижимости в первые три месяца этого года составили всего 636 млн долларов, или ...  Товарооборот в торговых центрах Киева - не падает (15.04.2014)

Большинство арендаторов признает, в нынешних экономических условиях, товарооборот в гривнах в успешных ТРЦ в Киеве как минимум не падают, а если и падают, то незначительно по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в компании Colliers International. Некоторые арендаторы брендов «масс маркет» даже отмечают незначительный рост оборотов в гривне (5-10%). К самым успешным торговым центрам основные фешн сети относят ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ Dream Town, ТРЦ Sky Mall. Так, по информации пресс-службы ...  ТРЦ столицы ищут новые пути выживания (14.04.2014)

Торговые центры Киева пошли навстречу арендаторам, пересмотрев арендные ставки. С учетом сложной экономической ситуации, которая негативно отражается на потребительских настроениях и уровне продаж, управляющие компании основных ТРЦ Киева пересмотрели условия аренды для арендаторов. Согласно данным исследования департамента стратегического консалтинга UTG арендные ставки для некоторых арендаторов снизились на 10-30%. Альтернативным методом урегулирования проблемы стала фиксация ...  В феврале уровень вакантности в киевских ТЦ составил 2% (11.04.2014)

На протяжении года уровень арендных ставок в киевских торговых центрах остается стабильным. Согласно данным исследования департамента стратегического консалтинга UTG в период с марта 2013 по февраль 2014 индикативный показатель среднерыночной арендной ставки на площади торговой галереи в ТЦ Киева составлял $70 за кв.м/мес. без НДС и эксплуатационных расходов. При этом, в феврале уровень вакантности в киевских ТЦ составил 2%, ненамного поднявшись по сравнению с предыдущим месяцем. «На ...  Рынок розничной торговли во времена кризиса (08.04.2014)

Взлеты и падения на рынке розничного ритейла трудно объяснить одним фактором. За каждым, даже маленьким, успехом стоит комплексная работа, позволяющая добиться признания покупателей и высокого уровня продаж. Безусловно, сегодняшняя сложная экономическая ситуация в стране крайне негативно влияет на бизнес в целом, что не могло не сказаться на рынке ритейла в Украине. В то же время, некоторым компаниям удается демонстрировать положительные финансовые результаты даже в условиях экономического ...  Как повлияет подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС на украинский рынок ритейла (26.03.2014)

Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС вызовет активный интерес мировых ритейлеров к украинскому рынку. Об этом рассказал руководитель проектов компании UTG Сергей Заика. "Ещё в ноябре 2013 года, участвуя в выставке MAPIC, мы увидели небывалый ажиотаж со стороны международных сетей. Причиной такого всплеска интереса стала новость о предстоящем подписании Украиной Соглашения об Ассоциации с ЕС. Те компании, которые ранее отвечали, что Украина не входит в ближайшие планы по развитию, в ...  Обращение компании UTG к предпринимателям Украины (25.02.2014)

Под влиянием трагических событий и перед лицом сложной экономической ситуации мы как представители бизнеса и граждане Украины обращаемся ко всем украинским предпринимателям с призывом не оставаться в стороне от урегулирования проблем экономики. Мы призываем к следующим действиям. 1. Оплачивать налоги в полном объеме. Прошедшие двадцать лет не привели нас к экономическому успеху, и сейчас наша страна стоит на пороге коллапса. Любая экономическая помощь от других государств и международных ...  Почти половине покупателей безразличен бренд (17.02.2014)

Только 25,5% киевлян обращают внимание на бренды при покупке одежды, по данным исследования консалтинговой компании "Украинская Торговая Гильдия" (UTG). Согласно сообщения UTG, наиболее популярными брендами одежды среди жителей столицы были Zara (17% опрошенных) и Collins (14%). Также киевляне предпочитают покупать обувь брендов Ecco (9,6%) и сети "Интертоп" – (9,2%). В сегменте спортивной одежды лидерство удерживает бренд Adidas: 54% горожан, покупавших спортивную одежду, покупали ...  UTG представляет новые решения для собстенников ТРЦ (05.02.2014)

По данным компании UTG, в течение следующих трех лет объем качественных торговых площадей в Киеве увеличится примерно в 2,5 раза, что может существенно ухудшить положение владельцев функционирующих торговых центров. «Новое предложение будет «давить» на рынок. Старые торговые центры, имеющие недостатки в концепциях, будут терять арендаторов, переходящих в другие, более качественные объекты. Возможно, с 2015 года в наиболее проблемных объектах арендные ставки «просядут» на 10-15% в год», – ...
Документы: 1-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-220, 221-240, 241-260, 261-280, 281-300, 301-320, 321-340, 341-360, 361-380, 381-400, 401-420, 421-440, 441-460, 461-480, 481-500, 501-520, 521-540, 541-560, 561-580, 581-600, 601-620, 621-640, 641-660, 661-680, 681-700, 701-720, 721-740, 741-760, 761-780, 781-800, 801-820, 821-840, 841-860, 861-880, 881-900, 901-920, 921-940, 941-960, 961-980, 981-1000, 1001-1020, 1021-1040, 1041-1060, 1061-1080, 1081-1100, 1101-1120, 1121-1140, 1141-1160, 1161-1180, 1181-1200, 1201-1220, 1221-1240, 1241-1260, 1261-1280, 1281-1300, 1301-1320, 1321-1340, 1341-1360, 1361-1380, 1381-1400, 1401-1420, 1421-1440, 1441-1460, 1461-1480, 1481-1500, 1501-1520, 1521-1540, 1541-1560, 1561-1580, 1581-1600, 1601-1620, 1621-1640, 1641-1660, 1661-1680, 1681-1700, 1701-1720, 1721-1740, 1741-1760, 1761-1780, 1781-1800, 1801-1820, 1821-1840, 1841-1860, 1861-1880, 1881-1900, 1901-1920.
Аналитика/статьи
- Подписка на рассылку статей


Антикризисный менеджмент в ритейле: как ТРЦ может повысить продажи арендаторов до 20%
11.07.2014
Весной 2014 года арендные ставки в ТРЦ Киева снизились на 10-30%, до $30-$100 за кв.м (в зависимости от расположения ТРЦ, количества якорных арендаторов и т.д). ТРЦ решились на этот явно убыточный
Подробнее »

Рейтинг надежности застройщиков 2013 года
20.05.2014
Начало 2014 года отметилось кризисом банковской системы Украины с проблемной ликвидностью практически всех финансовых учреждений. С начала года отток среди вкладов банковской системы превысил 32,5
Подробнее »

Крым встречает первые российские ритейл сети
19.05.2014
Весной 2014 самый большой ТРЦ Крыма MEGANOM, заключил первые договора с российскими fashion-ритейл сетями O'STIN, Спортмастер, INCITY. Был подписан договор с брендами LPP Group, которая откроет в
Подробнее »

Апрельская инфляция выросла на 3,3%
09.05.2014
Потребительские цены в Украине в апреле 2014 года выросли на 3,3%. Как сообщил Государственный комитет статистики во вторник, с начала текущего года инфляция достигла 6,4%, а в годовом измерении (по
Подробнее »

... показать все
На чем экономят украинские строительные компании
20.05.2014
Владимир Носов: «В результате грамотной оптимизации технологии строительства и проектных решений стоимость строительных работ по каркасу может быть снижена в среднем на 7-10%». Одним из наиболее
Подробнее »

Рынок коммерческой недвижимости Киева лидирует в регионе ЕМЕА по уровню доходности
19.05.2014
Вследствие высоких экономических и политических рисков коммерческая недвижимость Украины характеризуется одним из наиболее высоких уровней доходности в регионе ЕМЕА. Так средняя ставка капитализации
Подробнее »

Деньги вперед. Квартиры в Киеве в рассрочку почти не продаются
15.05.2014
Фото: www.houseofchapple.com Купить квартиру в рассрочку в столице становится все труднее. Застройщики массово отказываются от этого способа оплаты квадратных метров на первичном рынке
Подробнее »

Квартиры в Киеве подешевели в долларовом эквиваленте
14.05.2014
В начале мая цены на квартиры в долларовом эквиваленте снизились во всех десяти районах Киева. Об этом свидетельствуют данные исследования компании UTG, которыми располагает
Подробнее »

... показать все
Инвестиции в какой сегмент недвижимости будут преобладать в 2014 году?Результаты опросов
Новости в формате RSS:
Подписка на новости:
E-mail:
RedTram

...
Выгодны ли инвестиции в Спортивные клубы Украины?
© develop.com.ua 2005-2022. Все права защищены.       Поддержка, обновление сайта - Exipilis