Новости | Блог            
О проекте | Реклама | Контакты | Поиск
Девелоперский проект
Доска объявлений
Торговые центры
Бизнес-центры
Каталог компаний
Новости
Аналитика/статьи
- Подписка на рассылку статей
Исследования
Опросы
Специализированные СМИ
Пользователям
Полезные ссылки


Руйнуйте без проблем.


Останнiм часом ми стаємо свiдками небувалої для нашої країни iнвестицiйної активностi. Однак привабливi для iнвестора територiї не завжди бувають придатними для будiвництва. Вони часто зайнятi старими забудовами радянських часiв, що застарiли морально та фiзично, не пiдлягають ремонту та реконструкцiї.
У стислi термiни позбавити iнвестора цих «пам‘яток» вчорашнього дня, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу, використовуючи сучасну технiку та технологiї – це завдання, що стоїть перед українськими спецiалiзованими компанiями, якi працюють в даному сегментi ринку.

Iз пiдвищенням будiвельно-iнвестицiйної активностi у столицi та iнших мiстах нашої країни рiзко пiдвищилась потреба у вiльних площах пiд забудову. Одним iз варiантiв вирiшення проблеми дефiциту землi є руйнування старих будiвель, якi не перебувають в експлуатацiї, та часто займають значнi територiї. Застарiлi промисловi зони, об‘єкти потужного колись вiйськово-промислового комплексу на сьогоднi вже не потрiбнi державi у такiй якостi та кiлькостi.

Совiсть радянського будiвництва

Водночас, на українському ринку спостерiгається потужне зростання iнвестицiй у будiвництво роздрiбних торговельних мереж, торговельно-офiсних центрiв, складських примiщень та промислових будiвель, i, звичайно, житлових будинкiв. Iнвестор, вибираючи дiлянку для реалiзацiї проектiв (часто за принципом – «на безриб’ї i рак риба»), стикається з проблемою руйнування старих конструкцiй, якi знаходяться на територiї майбутнього будiвництва.

Загалом до таких конструкцiй належать будiвлi старого радянського зразка, а, як вiдомо, будували тодi на совiсть. Нiхто особливо не брав до уваги витрати на зведення та вартiсть матерiалiв. Мiцнiсть будiвель та фундаментiв, як правило, досягалася завдяки товщинi стiн, використовуваннi великої кiлькостi металу, бетону та залiзобетону. Руйнувати такi об’єкти без застосування спецiальної технiки надто дорого та довго. Окрiм того, в результатi знесення утворюється величезна кiлькiсть будiвельного смiття, якого необхiдно позбуватись.
Класичнi будiвельнi органiзацiї вмiють якiсно будувати, але проблема руйнування та утилiзацiї у короткий термiн великої кiлькостi твердих будiвельних вiдходiв для них часто лишається невирiшеною.

Європа вже без смiття

Країни Європи стикнулися з цiєю проблемою на кiлька десяткiв рокiв ранiше. Європейська Асоцiацiя зi знесення будiвель (European Demolition Association) iснує iз 1976 року.

Cьогоднi вона об‘єднує понад 50 спецiалiзованих компанiй iз 17 країн. Основнi завдання Асоцiацiї – обмiн досвiдом та технологiями у галузi руйнування будiвель, а також популяризацiя можливостей iз переробки твердих будiвельних вiдходiв з-помiж громадськостi, великого бiзнесу та владних структур.

Успiхи вiд такої дiяльностi говорять самi за себе. Такi країни, як Данiя, Нiдерланди та Швецiя досягли бiльш нiж 90-вiдсоткового рiвня переробки будiвельного брухту. У багатьох iнших країнах пiд час прийому вiдходiв на полiгони вимагають офiцiйних доказiв того, що привезений до них будiвельних брухт неможливо переробити. Якщо таких доказiв не надають, подальша «доля» смiття не обмежується полiгонами. Завдяки ефективнiй взаємодiї державних активiв iз громадськими та бiзнесовими, переробка брухту в Європi вже давно перетворилась на справу «екологiчної честi» держави, а також на фiнансово вигiдне, прибуткове дiло. Європейцi створюють пiдприємства з переробки смiття, а мешканцi Японiї, за браком територiї, будують острови з цього непривабливого матерiалу.

Загалом ситуацiя виглядає так – держава створює умови, за яких вивiз смiття на централiзованi полiгони є невигiдним. У цьому випадку переробка на мiсцi знесення будiвлi не тiльки допомагає полiпшити екологiю, але й стає економiчно ефективною.

Першi виправданi кроки

В Українi у цiй галузi зробленi лише першi кроки. Тiльки у Києвi, за оцiнками екологiв, близько 300 000 тонн твердих будiвельних вiдходiв (10% йдуть на вторинну переробку, решту вивозять на звалища), i ця кiлькiсть з кожним роком зростає.

На жаль, мiськi полiгони непридатнi для прийому такого роду вiдходiв, i тому левова частка смiття досi лишається на несанкцiонованих звалищах, порушуючи хиткий екологiчний баланс. Пiдприємства, на яких попередньо вiдсортованi вiдходи будiвництва i зносу будинкiв переробляються для подальшого продажу чи використання, в Українi майже не функцiонують. Попри це, попит на послуги з руйнування та утилiзацiї постiйно зростає. Адже наша держава, за твердженнями фахiвцiв, є значним постачальником вторинних будiвельних ресурсiв, якi пiсля певної переробки можна використовувати як сировину для нових будматерiалiв.

У зв`язку з цим у 2004 р. у Києвi була створена компанiя «Техбудмеханiка», яка спецiалiзується на даному видi послуг. Сьогоднi вона володiє всiм необхiдним обладнанням для виконання найскладнiших, унiкальних робiт. Один iз напрямiв роботи – професiйне руйнування та демонтаж iз використанням рiзноманiтних новiтнiх технологiй. Процес складається з первинного сортування (iз використанням транспортерної стрiчки), роздрiбнення, магнiтного подiлу i сортування за видами матерiалу i розмiром часток (вiдокремлюються просiюванням).

З-помiж технологiй, що використовуються, – алмазне канатне рiзання, гiдравлiчнi бетоноломи, гiдроножицi та гiдромолоти на важких гусеничних екскаваторах, а також так званий «LONG REACH» – екскаватор-руйнiвник iз подовженою стрiлою, що дiстає конструкцiї висотою до 21 метра. Для цього спецiально закуплено швейцарськi та австрiйськi технологiї, бо, за словами фахiвцiв, нашi – невигiднi.

Родзинка проекту – переробка бетонного брухту у високолiквiдний вторинний щебiнь фракцiї 0-70 мм, який, згiдно з висновком Донецького «Промбудинпроекту», може використовуватися у дорожньому будiвництвi при вiдсипцi дорiг, будiвництвi паркiнгiв тощо.

Переробляє та сортує бетон технiка, привезена з Австрiї та Великої Британiї. Потужнiсть одного 23-тонного комплексу – до 100 тонн вторинного щебеню на годину. Переробка бетону на щебiнь також дасть змогу звiльнити простiр пiд забудову, бо новiтня технiка може працювати безпосередньо на майданчику. Загалом проект зменшить собiвартiсть будiвництва та навантаження на екологiю. Для порiвняння: енерговитрати на добування природного щебеню у 8 разiв бiльшi нiж на переробку бетону на вторинний щебiнь, тож, вiдповiдно, його собiвартiсть зменшиться. Зникне й проблема з утилiзацiєю буднепотребу.

Таким чином, «Техбудмеханiка» першою в Українi позицiонувала себе як пiдприємство, що володiє всiм спектром сучасних технологiй для руйнування будiвель та переробки твердих будiвельних вiдходiв у вториннi будiвельнi матерiали.

Але час iде. Безнадiйно застарiлi споруди епохи iндустрiалiзацiї радянської України вже давно нiкому непотрiбнi. Натомiсть вони займають значнi територiї, звiльнення яких на сьогоднi є суттєво необхiдним для успiшної еволюцiї iнвестицiйно-будiвельного ринку нашої держави. Ми бажаємо успiху усiм тим, хто буде до цього причетний. 

Комментировать


Адрес источника: http://www.terkom.com
Читайте также:

  На чем экономят украинские строительные компании (20.05.2014)

Владимир Носов: «В результате грамотной оптимизации технологии строительства и проектных решений стоимость строительных работ по каркасу может быть снижена в среднем на 7-10%». Одним из наиболее перспективных сегментов рынка коммерческой недвижимости в Украине многие эксперты считают торговую недвижимость. В силу недостаточной насыщенности городов торговыми и торгово-развлекательными объектами сегодня этот сегмент является особенно привлекательным для инвесторов и в перспективе имеет ...  Рынок коммерческой недвижимости Киева лидирует в регионе ЕМЕА по уровню доходности (19.05.2014)

Вследствие высоких экономических и политических рисков коммерческая недвижимость Украины характеризуется одним из наиболее высоких уровней доходности в регионе ЕМЕА. Так средняя ставка капитализации офисной недвижимости в Киеве составила по итогам первого квартала 13,5% годовых. Это является максимальным значением среди всех исследуемых стран региона ЕМЕА. Для сравнения в целом по таковому доходность офисной недвижимости составила 5,65%. Причем если данное значение в годовой амплитуде снизилось ...  Деньги вперед. Квартиры в Киеве в рассрочку почти не продаются (15.05.2014)

Фото: www.houseofchapple.com Купить квартиру в рассрочку в столице становится все труднее. Застройщики массово отказываются от этого способа оплаты квадратных метров на первичном рынке недвижимости. В отсутствие доступных ипотечных программ, рассрочка была важным маркетинговым инструментам позволяющим застройщикам увеличивать темпы продаж. По данным портала "Столичная недвижимость", еще в начале года в 100 из 135-и столичных новостроек или в 70% новостроек можно было купить квартиру в ...  Квартиры в Киеве подешевели в долларовом эквиваленте (14.05.2014)

В начале мая цены на квартиры в долларовом эквиваленте снизились во всех десяти районах Киева. Об этом свидетельствуют данные исследования компании UTG, которыми располагает ЛІГАБізнесІнформ. Наибольшее падение в абсолютном значении продемонстрировал Шевченковский район. За месяц вторичное жилье утратило в цене около $42 на 1 кв.м, опустившись до отметки $2 257 за кв.м. На $31 уменьшилась цена квадратного метра в Голосеевском и Днепровском районе, составив $1719 и $1612 за 1 кв.м ...  В Киеве увеличилось количество недостроев (05.05.2014)

Как сообщает газета «Крещатик», на сегодняшний день в Киеве насчитывается 734 объекта, которые находятся в стадии незавершенного строительства. Наибольшее количество остановленных и законсервированных объектов находится в Деснянском (74 объекта или 35,1% от общего количества остановленных и законсервированных объектов по городу), Голосеевском (33 или 15,6%) и Шевченковском (27 или 12,8%) районах города. Основной причиной прекращения строительства, как отмечают застройщики, является ...  В январе-марте объем строительных работ составил 9,8 миллиарда (29.04.2014)

По данным Госкомстат Украины, за период с января по март текущего года предприятиями Украины выполнены строительные работы на сумму 9,8 миллиарда гривен. Индекс строительной продукции в январе-марте по сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 93,6%. В I квартале 2014 года по сравнению с I кварталом 2013-го сократился объем строительства зданий на 6,5%, в том числе нежилых – на 13,7%. Строительство инженерных сооружений сократилось на 6,2%. В то же время строительство жилых ...  Киев и Киевская область обеспечили четверть всего принятого в эксплуатацию жилья в стране (25.04.2014)

По итогам 2013 года в Киеве и Киевской области принято в эксплуатацию 1509 тыс. кв. м и 1515 тыс. кв. м жилья, что совокупно составляет около 27% всего введенного в эксплуатацию жилья в Украине. В 2013 году всего было введено в эксплуатацию 11,2 млн. кв. м жилья. Прирост объема введенного в эксплуатацию жилья в Киеве, в сравнении с 2012 годом составил 5,6 тыс.кв. м или 0,4%. Тогда как в Киевской области в 2013 году было введено на 29,8% или 347 тыс. кв. м жилой площади больше, чем в 2012 ...  Торговые центры в эпоху фаст-фуда (23.04.2014)

В последнее время ТРЦ становятся не просто местом для шопинга, а эпицентром развлечений. И хотя главной целью посещения все ещё остаются покупки, с развитием молов нового поколения украинцы все чаще выбирают поход в торговый центр как способ приятно провести время. Яркий пример – в любое время дня в торговом центре именно на фудкорте можно увидеть самое большое количество людей. Это подтверждается и статистикой: за 10 лет траты украинцев на посещение кафе и ресторанов увеличились с 2,2% до ...  Корреспондент: Станет ли бизнес-климат лучше? Мнение бизнесменов (22.04.2014)

Украинские власти объявили о подготовке кардинального улучшения бизнес-климата в стране. Корреспондент узнал, что по этому поводу думают сами бизнесмены. Украина стоит на пороге радикальных перемен. Улучшение условий ведения бизнеса, о необходимости которого так долго говорили политики и чиновники самых разных мастей, похоже, начало осуществляться. Правительство и парламент вовсю изменяют законодательство, новоназначенные руководители разных ведомств обещают не оставить камня на камне от ...  Заполняемость отелей в центре Киева упала в 2,5 раза (18.04.2014)

Столичные отельеры для привлечения клиентов предоставляют значительные скидки, порой достигающие половины от заявленной стоимости размещения. Экономическая и политическая нестабильность в стране привела к существенному снижению количества посетителей отелей, вследствие чего заполняемость гостиниц в центре Киева с начала 2014 года упала в 2,5 раза – до 20%. Такие данные содержаться в обзоре рынка гостиничной недвижимости Киева, составленном экспертами консалтинговой компании Colliers ...  Средняя посещаемость киевских ТЦ выросла на 3% (17.04.2014)

В текущем месяце среднерыночная посещаемость торговых центров повысилась на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. В марте этот показатель составил 727 человек на 1000 кв. м GLA для региональных ТЦ и 1037 чел. на 1000 кв.м GLA для окружных ТЦ. Об этом сообщает департамент стратегического консалтинга компании UTG. С начала года посещаемость в ТЦ окружного формата остается практически на одном уровне, в то время как данный показатель в региональных ТЦ демонстрирует уверенный рост - с чуть более ...  Инвестиции в российскую коммерческую недвижимость упали на 70% (16.04.2014)

Если прогноз сбудется, 2014 год окажется самым неудачным для сектора коммерческой недвижимости в России начиная с 2009. Инвестиции в коммерческую недвижимость в России в первом квартале упали на 73,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали аналитики компании CBRE. Общая сумма сделок снизилась с $2,4 млрд до $636 млн. Об этом сообщает РБК 15 апреля. Затраты инвесторов на покупку коммерческой недвижимости в первые три месяца этого года составили всего 636 млн долларов, или ...  Товарооборот в торговых центрах Киева - не падает (15.04.2014)

Большинство арендаторов признает, в нынешних экономических условиях, товарооборот в гривнах в успешных ТРЦ в Киеве как минимум не падают, а если и падают, то незначительно по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в компании Colliers International. Некоторые арендаторы брендов «масс маркет» даже отмечают незначительный рост оборотов в гривне (5-10%). К самым успешным торговым центрам основные фешн сети относят ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ Dream Town, ТРЦ Sky Mall. Так, по информации пресс-службы ...  ТРЦ столицы ищут новые пути выживания (14.04.2014)

Торговые центры Киева пошли навстречу арендаторам, пересмотрев арендные ставки. С учетом сложной экономической ситуации, которая негативно отражается на потребительских настроениях и уровне продаж, управляющие компании основных ТРЦ Киева пересмотрели условия аренды для арендаторов. Согласно данным исследования департамента стратегического консалтинга UTG арендные ставки для некоторых арендаторов снизились на 10-30%. Альтернативным методом урегулирования проблемы стала фиксация ...  В феврале уровень вакантности в киевских ТЦ составил 2% (11.04.2014)

На протяжении года уровень арендных ставок в киевских торговых центрах остается стабильным. Согласно данным исследования департамента стратегического консалтинга UTG в период с марта 2013 по февраль 2014 индикативный показатель среднерыночной арендной ставки на площади торговой галереи в ТЦ Киева составлял $70 за кв.м/мес. без НДС и эксплуатационных расходов. При этом, в феврале уровень вакантности в киевских ТЦ составил 2%, ненамного поднявшись по сравнению с предыдущим месяцем. «На ...  Рынок розничной торговли во времена кризиса (08.04.2014)

Взлеты и падения на рынке розничного ритейла трудно объяснить одним фактором. За каждым, даже маленьким, успехом стоит комплексная работа, позволяющая добиться признания покупателей и высокого уровня продаж. Безусловно, сегодняшняя сложная экономическая ситуация в стране крайне негативно влияет на бизнес в целом, что не могло не сказаться на рынке ритейла в Украине. В то же время, некоторым компаниям удается демонстрировать положительные финансовые результаты даже в условиях экономического ...  Как повлияет подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС на украинский рынок ритейла (26.03.2014)

Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС вызовет активный интерес мировых ритейлеров к украинскому рынку. Об этом рассказал руководитель проектов компании UTG Сергей Заика. "Ещё в ноябре 2013 года, участвуя в выставке MAPIC, мы увидели небывалый ажиотаж со стороны международных сетей. Причиной такого всплеска интереса стала новость о предстоящем подписании Украиной Соглашения об Ассоциации с ЕС. Те компании, которые ранее отвечали, что Украина не входит в ближайшие планы по развитию, в ...  Обращение компании UTG к предпринимателям Украины (25.02.2014)

Под влиянием трагических событий и перед лицом сложной экономической ситуации мы как представители бизнеса и граждане Украины обращаемся ко всем украинским предпринимателям с призывом не оставаться в стороне от урегулирования проблем экономики. Мы призываем к следующим действиям. 1. Оплачивать налоги в полном объеме. Прошедшие двадцать лет не привели нас к экономическому успеху, и сейчас наша страна стоит на пороге коллапса. Любая экономическая помощь от других государств и международных ...  Почти половине покупателей безразличен бренд (17.02.2014)

Только 25,5% киевлян обращают внимание на бренды при покупке одежды, по данным исследования консалтинговой компании "Украинская Торговая Гильдия" (UTG). Согласно сообщения UTG, наиболее популярными брендами одежды среди жителей столицы были Zara (17% опрошенных) и Collins (14%). Также киевляне предпочитают покупать обувь брендов Ecco (9,6%) и сети "Интертоп" – (9,2%). В сегменте спортивной одежды лидерство удерживает бренд Adidas: 54% горожан, покупавших спортивную одежду, покупали ...  UTG представляет новые решения для собстенников ТРЦ (05.02.2014)

По данным компании UTG, в течение следующих трех лет объем качественных торговых площадей в Киеве увеличится примерно в 2,5 раза, что может существенно ухудшить положение владельцев функционирующих торговых центров. «Новое предложение будет «давить» на рынок. Старые торговые центры, имеющие недостатки в концепциях, будут терять арендаторов, переходящих в другие, более качественные объекты. Возможно, с 2015 года в наиболее проблемных объектах арендные ставки «просядут» на 10-15% в год», – ...
Документы: 1-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-220, 221-240, 241-260, 261-280, 281-300, 301-320, 321-340, 341-360, 361-380, 381-400, 401-420, 421-440, 441-460, 461-480, 481-500, 501-520, 521-540, 541-560, 561-580, 581-600, 601-620, 621-640, 641-660, 661-680, 681-700, 701-720, 721-740, 741-760, 761-780, 781-800, 801-820, 821-840, 841-860, 861-880, 881-900, 901-920, 921-940, 941-960, 961-980, 981-1000, 1001-1020, 1021-1040, 1041-1060, 1061-1080, 1081-1100, 1101-1120, 1121-1140, 1141-1160, 1161-1180, 1181-1200, 1201-1220, 1221-1240, 1241-1260, 1261-1280, 1281-1300, 1301-1320, 1321-1340, 1341-1360, 1361-1380, 1381-1400, 1401-1420, 1421-1440, 1441-1460, 1461-1480, 1481-1500, 1501-1520, 1521-1540, 1541-1560, 1561-1580, 1581-1600, 1601-1620, 1621-1640, 1641-1660, 1661-1680, 1681-1700, 1701-1720, 1721-1740, 1741-1760, 1761-1780, 1781-1800, 1801-1820, 1821-1840, 1841-1860, 1861-1880, 1881-1900, 1901-1920.
Аналитика/статьи
- Подписка на рассылку статей


Антикризисный менеджмент в ритейле: как ТРЦ может повысить продажи арендаторов до 20%
11.07.2014
Весной 2014 года арендные ставки в ТРЦ Киева снизились на 10-30%, до $30-$100 за кв.м (в зависимости от расположения ТРЦ, количества якорных арендаторов и т.д). ТРЦ решились на этот явно убыточный
Подробнее »

Рейтинг надежности застройщиков 2013 года
20.05.2014
Начало 2014 года отметилось кризисом банковской системы Украины с проблемной ликвидностью практически всех финансовых учреждений. С начала года отток среди вкладов банковской системы превысил 32,5
Подробнее »

Крым встречает первые российские ритейл сети
19.05.2014
Весной 2014 самый большой ТРЦ Крыма MEGANOM, заключил первые договора с российскими fashion-ритейл сетями O'STIN, Спортмастер, INCITY. Был подписан договор с брендами LPP Group, которая откроет в
Подробнее »

Апрельская инфляция выросла на 3,3%
09.05.2014
Потребительские цены в Украине в апреле 2014 года выросли на 3,3%. Как сообщил Государственный комитет статистики во вторник, с начала текущего года инфляция достигла 6,4%, а в годовом измерении (по
Подробнее »

... показать все
На чем экономят украинские строительные компании
20.05.2014
Владимир Носов: «В результате грамотной оптимизации технологии строительства и проектных решений стоимость строительных работ по каркасу может быть снижена в среднем на 7-10%». Одним из наиболее
Подробнее »

Рынок коммерческой недвижимости Киева лидирует в регионе ЕМЕА по уровню доходности
19.05.2014
Вследствие высоких экономических и политических рисков коммерческая недвижимость Украины характеризуется одним из наиболее высоких уровней доходности в регионе ЕМЕА. Так средняя ставка капитализации
Подробнее »

Деньги вперед. Квартиры в Киеве в рассрочку почти не продаются
15.05.2014
Фото: www.houseofchapple.com Купить квартиру в рассрочку в столице становится все труднее. Застройщики массово отказываются от этого способа оплаты квадратных метров на первичном рынке
Подробнее »

Квартиры в Киеве подешевели в долларовом эквиваленте
14.05.2014
В начале мая цены на квартиры в долларовом эквиваленте снизились во всех десяти районах Киева. Об этом свидетельствуют данные исследования компании UTG, которыми располагает
Подробнее »

... показать все
Инвестиции в какой сегмент недвижимости будут преобладать в 2014 году?Результаты опросов
Новости в формате RSS:
Подписка на новости:
E-mail:
RedTram

...
Выгодны ли инвестиции в Спортивные клубы Украины?
© develop.com.ua 2005-2021. Все права защищены.       Поддержка, обновление сайта - Exipilis