Новости | Блог            
О проекте | Реклама | Контакты | Поиск
Девелоперский проект
Доска объявлений
Торговые центры
Бизнес-центры
Каталог компаний
Новости
Аналитика/статьи
- Подписка на рассылку статей
Исследования
Опросы
Специализированные СМИ
Пользователям
Полезные ссылки


Ринок землi в Українi: Проблеми та перспективи


Українське земельне законодавство важко назвати цiлiсним i послiдовним, зважаючи на велику кiлькiсть протирiч мiж окремими законодавчими i нормативними актами.
Можливiсть неоднозначного трактування тих чи iнших норм законодавства, ускладненiсть рiзноманiтних процедур, значна тривалiсть процесу оформлення прав на землю призводять до того, що iнтереси iнвесторiв, мiсцевих громад i окремих громадян не забезпечуються повною мiрою. Для бiльшостi iнвесторiв можливiсть реалiзацiї права на землю в Українi залишається обмеженою, а результатом цього стає те, що iноземнi iнвестори, якi би хотiли iнвестувати кошти в економiку України, наштовхуються на штучно створенi перепони й обирають в якостi об’єктiв iнвестування iншi країни.


Народний депутат України, Голова пiдкомiтету з питань зов нiшнiх запозичень та державного боргу комiтету ВРУ з питань фi нансiв та банкiвської дiяльностi, член депутатської фракцiї «Блок Юлiї Тимошенко» Олег Лукашук спецiально для журналу «Нерухо мiсть Києва» проаналiзував нор мативнi акти земельного законо давства України.

— Олеже Григоровичу, недосконалiсть земельного законодавства стала однiєю з найбiльших перешкод на шляху до залучення iноземних iнвестицiй в Україну. Наразi зе мельне питання є одним iз най гострiших, у Верховнiй Радi й досi бракує порозумiння щодо нього. Якими, на Ваш погляд, мають бути першочерговi за ходи з його врегулювання?

— Необхiдно привести у вiдповiднiсть усi закони та ре шту нормативних актiв у сферi земельних вiдносин, а також докорiнно змiнити пiдхiд до вста новлення норм i процедур, аби забезпечення державних iнте ресiв не вступало в протирiччя з iнтересами iнвесторiв та мiсцевих громад. Iнтереси держави повиннi ототожнюватися не з iнтересами чиновника, який має мiнiмум вiд повiдальностi i максимум повно важень при вирiшеннi будь-якого питання, а з iнтересами народу, який згiдно з основним законом України i є власником землi. Вiд повiдно, функцiї держави мають полягати не тiльки у встановленнi заборон та обмежень, а й у ство реннi нормальних умов у сферi земельних вiдносин та сприяннi їхньому ефективному розвит ковi. Важливим кроком на шляху удосконалення правового регу лювання земельних правовiдно син стало прийняття 25 жовтня 2001 року Земельного кодексу України (Закон України №2768-Ш), що сприяло залученню iно земних iнвестицiй на ринок неру хомостi, зокрема до виробничого його сегменту. Разом iз тим через брак вiдповiдних процедур ок ремi положення Кодексу не зна ходять належної реалiзацiї. Так, досi не розроблений єдиний для всiєї України Порядок проведен ня земельних торгiв та органiзацiї аукцiонної дiяльностi, що пос прияв би змен шенню корупцiї та забезпечен ню прозоростi процесу про дажу земель, а також унеможли вив би зло вживання з боку органiв держав ної влади i мiсцевого самовряду вання. Такий Порядок необ хiдно розробити та прийняти як за кон.

— Порядок от римання в оренду вiль них земельних дiлянок для розмiщення об’єктiв є дуже складним. Пiдготовчий процес у цьому разi може тривати вiд восьми мiсяцiв до двох рокiв. Це, своєю чергою, тiльки спри яє поширенню хабарництва i бюрократичної тяганини. Яким, на Вашу думку, може бути вирi шення цiєї проблеми?

— Необхiдно спростити про цес видiлення в оренду земель них дiлянок, для чого слiд скасу вати порядок вибору земельної дiлянки для розмiщення об’єктiв, встановлений Земельним кодек сом України (передовсiм 151-ю його статтею) i Постановою Кабiнету Мiнiстрiв №427 вiд 31 березня 2004 року. Дану поста нову можна, зокрема, доповнити пунктом про обмеження про цесу виготовлення акту вибору земельної дiлянки вiдповiдним органом влади строком у один мiсяць. Необхiдно також ухвалити постанову Кабiнету Мiнiстрiв, яка би створила чiткi критерiї оцiнки проекту iнвестора з точки зору доцiльностi його реалiзацiї рiзни ми органами влади. Це потрiбно для уникнення необґрунтованих вiдмов у наданнi погодження на розмiщення об’єкта на визначенiй земельнiй дiлянцi. Крiм того, слiд запровадити обов’язкову експер тну оцiнку проектiв землевпорядку вання вiдповiд но до Закону України «Про державну експертизу землев порядної докумен тацiї» №1808-IV вiд 17 червня 2004 року, де сказано, що про екти зем леустрою пiдлягають обов’язковiй експертизi в орга нах iз питань земель них ресурсiв. Стаття 34 даного Закону передбачає, що експертиза може тривати що найбiльше 20 робочих днiв вiд дня реєстрацiї об’єкта експерти зи. Цей термiн можна зменшити до семи робочих днiв з метою прискорення процесу видiлення землi та викорiнення хабарництва i бюрократизму в цiй сферi. До корiнно змiнити ситуацiю допо може внесення вiдповiдних змiн до статтi 34 Закону України «Про державну експертизу землевпо рядної документацiї».

— Проблеми цiльового при значення земельних дiлянок i змiни цього цiльового призна чення на теренах України i досi актуальнi. Як сформульованi цi поняття у законодавствi?

— На мою думку, необхiдно чiтко визначити на законодавчо му рiвнi такi поняття, як «основне цiльове призначення», «цiльове призначення», «категорiя зе мель». Тут було би доцiльно ви користати пiдхiд, розроблений Державним комiтетом по земель них ресурсах. Зокрема, необхiдно розмежувати поняття основного цiльового призначення земель, яке вiдповiдає категорiям земель, i цiльового призначення землi, що вiдповiдає цiльовому призначен ню земельної дiлянки. Українсь кий класифiкатор цiльового ви користання землi, затверджений Листом Державного комiтету України по земельних ресурсах №14-1-7/1205 вiд 24 квiтня 1998 року, має стати основою для пiд готовки змiн до Земельного ко дексу України. Необхiдно розро бити спрощений порядок змiни цiльового призначення земельної дiлянки, враховуючи, що змiна цiльового призначення в межах однiєї категорiї земель має бути максимально простою. Чiткий по рядок iз детальним описом про цедури i строкiв змiни має визна чити для кожної категорiї земель єдиний уповноважений орган влади, який матиме право прий мати рiшення про змiну цiльового призначення дiлянки, i запропону вати зрозумiлi критерiї прийняття таких рiшень щодо земель однiєї категорiї (примiром, при пере твореннi дiлянки, призначеної для ведення особистого i селянського господарства, на майданчик для спорудження житлового будин ку для особистого проживання). Недосконалiсть державних актiв про право власностi на земельну дiлянку не дає можливостi вно сити до них данi про змiну площi земельної дiлянки. Вiдтак у разi вiдчуження частини земельної дiлянки в продавця залишається оригiнал державного акту, однак у ньому не вiдображаються данi про змiну площi дiлянки. Пiсля но тарiального засвiдчення договору купiвлi-продажу частини земель ної дiлянки продавцевi доводить ся звертатися до землевпоряд ної органiзацiї, яка має дозвiл на виконання вiдповiдних робiт, iз метою пiдготовки технiчної до кументацiї для видання нового державного акту з урахуванням змiни площi земельної дiлянки. Таким чином, питання переофор млення державного акту про пра во власностi на земельну дiлянку, котрий залишився у продавця при вiдчуженнi її частини, цiлковито залежить вiд добропорядностi продавця i фактично ставить пiд сумнiв можливiсть iснування вто ринного ринку землi як такого.

— Пане Олеже, окремої уваги потребує питання цi ноутворення на первинному ринку земель несiльськогос подарського призначення. Ад мiнiстративне втручання у про цес цiноутворення, на жаль, стало звичним явищем, а це призводить до повного цiно вого хаосу. Як, на Вашу думку, повинен формуватися цивiлi зований ринок землi в Українi?

— Свого часу в рамках проек ту пiдтримки приватизацiї землi було проведене детальне дослiд ження рiвня реальних цiн продажу земельних дiлянок пiдприємс твам. Результати дослiдження засвiдчили, що цiни на земельнi дiлянки рiзняться в залежностi вiд статусу та рiвня економiчного розвитку населеного пункту, фак тичного використання дiлянки, способу продажу та iнших фак торiв. Натомiсть державнi орга ни не покидають спроби звести оцiнку землi до застосування унiверсальної формули, яка на справдi означає адмiнiстративне регулювання цiн на первинному ринку. Зокрема, вже не вперше пропонується встановити мiнi мальну цiну продажу земельних дiлянок державної та комунальної власностi. Беручи до уваги, що рiвень запропонованих мiнiмаль них цiн на порядок вищий за ре альнi цiни продажу дiлянок навiть на вторинному ринку, можна з упевненiстю прогнозувати, що iз запровадженням таких обмежень первинний ринок землi у переваж нiй бiльшостi регiонiв країни буде повнiстю паралiзовано. Бажання держави отримати щонайбiльший зиск вiд продажу землi є цiлком зрозумiлим, та слiд ураховувати i реальний стан речей. Неможливо змусити пiдприємця платити за землю бiльше, нiж вона того вар та, iнакше вiн просто вiдмовиться її купувати. Єдиним результатом таких дiй стане збiльшення обсягу тiньових операцiй iз земельними дiлянками. Слiд завважити, що окремi мiсцевi ради вже мають негативний досвiд адмiнiстратив ного втручання у цiноутворення на ринку земель шляхом додавання незрозумiлих пiдвищувальних ко ефiцiєнтiв до результатiв оцiнки дiлянок. Такi дiї призвели до того, що в окремих населених пунктах практично перестали викупати земельнi дiлянки, а це, своєю чер гою, спричинилося до виведення нових пiдприємств i органiзацiй за межi проблемних територiй. Вiдтак необхiдно вiдмовитися вiд адмiнiстративного регулювання цiн на землю. Формування цивiлi зованого ринку землi в Українi має вiдбуватися не пiд впливом командно-адмiнiстративних методiв, а з використанням вiд повiдних ринкових механiзмiв. Держава повинна не тiльки забез печувати контроль над додержан ням законностi з боку учасникiв ринку, а й створювати сприятливе середовище для успiшного фун кцiонування всiх елементiв ринку як цiлiсного механiзму. Спроби держави регулювати ринок не ринковими методами лише галь муватимуть його розвиток.

— Недосконалiсть системи реєстрацiї прав на землю i не рухомiсть призводить до черг на мiсцях, зловживань iз боку посадовцiв i значних непоро зумiнь, пов’язаних iз чиннiстю документiв, що не були пере реєстрованi. Якi законодавчi акти регулюють цi важливi пи тання?

— Протягом останнiх двох рокiв в Українi було прийнято низ ку нормативно-правових актiв, спрямованих на реформування наявної системи реєстрацiї прав на землю та нерухомiсть, зокре ма Закону України «Про державну реєстрацiю речових прав на не рухомiсть та їх обмежень». Вихо дячи з тексту Закону, до Єдиного державного реєстру, котрий мiс титиме iнформацiю про земель нi дiлянки та iншу нерухомiсть (будiвлi, споруди, їхнi частини тощо), має бути перенесена iн формацiя з Державного земель ного кадастру, що його веде Де ржавний комiтет по земельних ресурсах, i з Державного реєстру прав на нерухоме майно, котрий належить до компетенцiї бюро технiчної iнвентаризацiї. Проте, на жаль, у Законi не передбачена iнтеграцiя Державного реєстру з такими базами даних, як Єдиний реєстр заборон на вiдчуження нерухомого майна (введений у дiю Наказом Мiнiстерства юсти цiї України «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для реєстрацiї заборон вiдчужен ня об’єктiв нерухомого майна» №41/5 вiд 27 травня 1997 року), Державний реєстр правочинiв (введений у дiю Постановою Ка бiнету Мiнiстрiв України «Про за твердження Тимчасового порядку державної реєстрацiї правочинiв» №671 вiд 26 травня 2004 року), Державний реєстр iпотек (введе ний у дiю Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затверд ження Тимчасового порядку де ржавної реєстрацiї iпотек» №410 вiд 31 березня 2004 року) та Єди ний реєстр застав рухомого май на (введений у дiю Законом Украї ни «Про внесення змiн до Закону України «Про заставу» вiд 21 жов тня 1997 року; мiстить iнформа цiю про права на рухоме майно, а також про податковi застави). Залишається вiдкритим i питання щодо необхiдностi перереєстра цiї ранiше зареєстрованих прав на землю та iншу нерухомiсть. Iз змiсту пункту 3 роздiлу V Закону (Прикiнцевi положення) випливає, що власники нерухомостi повиннi самостiйно здiйснити перереєст рацiю прав власностi на об’єкти, якi були зареєстрованi в порядку, встановленому рiшенням органiв виконавчої влади. Також у Законi не визначена подальша доля пра вових титулiв, зареєстрованих у БТI, адже, окрiм прописаного у ньому автоматичного передання даних iз Реєстру прав власностi на нерухоме майно, що його веде БТI, може постати потре ба у самостiйнiй перереєстрацiї власниками об’єктiв нерухомостi правовстановлювальних доку ментiв. На практицi така ситуацiя призведе до хаосу та багатьох не порозумiнь. Натомiсть створення ефективної, прозорої та чiткої системи реєстрацiї прав на зем лю дозволить уникнути багатьох проблем. Необхiдно органiзувати автоматичне передання даних iз реєстрiв прав на нерухоме май но, котрi ведуть органи державної влади та мiсцевого самовряду вання, до Єдиного державного реєстру, а також чiтко визначити умови та порядок проведення перереєстрацiї правовстановлю вальних документiв. Уведення в дiю налагоджених законодавчих механiзмiв дозволить сформува ти в Українi цивiлiзований ринок землi.

Спiлкувалася Олена Царенко
Источник:   Бюлетень "Нерухомiсть Києва" 

Комментировать


Адрес источника: http://realtymagazine.com.ua
Читайте также:

  На чем экономят украинские строительные компании (20.05.2014)

Владимир Носов: «В результате грамотной оптимизации технологии строительства и проектных решений стоимость строительных работ по каркасу может быть снижена в среднем на 7-10%». Одним из наиболее перспективных сегментов рынка коммерческой недвижимости в Украине многие эксперты считают торговую недвижимость. В силу недостаточной насыщенности городов торговыми и торгово-развлекательными объектами сегодня этот сегмент является особенно привлекательным для инвесторов и в перспективе имеет ...  Рынок коммерческой недвижимости Киева лидирует в регионе ЕМЕА по уровню доходности (19.05.2014)

Вследствие высоких экономических и политических рисков коммерческая недвижимость Украины характеризуется одним из наиболее высоких уровней доходности в регионе ЕМЕА. Так средняя ставка капитализации офисной недвижимости в Киеве составила по итогам первого квартала 13,5% годовых. Это является максимальным значением среди всех исследуемых стран региона ЕМЕА. Для сравнения в целом по таковому доходность офисной недвижимости составила 5,65%. Причем если данное значение в годовой амплитуде снизилось ...  Деньги вперед. Квартиры в Киеве в рассрочку почти не продаются (15.05.2014)

Фото: www.houseofchapple.com Купить квартиру в рассрочку в столице становится все труднее. Застройщики массово отказываются от этого способа оплаты квадратных метров на первичном рынке недвижимости. В отсутствие доступных ипотечных программ, рассрочка была важным маркетинговым инструментам позволяющим застройщикам увеличивать темпы продаж. По данным портала "Столичная недвижимость", еще в начале года в 100 из 135-и столичных новостроек или в 70% новостроек можно было купить квартиру в ...  Квартиры в Киеве подешевели в долларовом эквиваленте (14.05.2014)

В начале мая цены на квартиры в долларовом эквиваленте снизились во всех десяти районах Киева. Об этом свидетельствуют данные исследования компании UTG, которыми располагает ЛІГАБізнесІнформ. Наибольшее падение в абсолютном значении продемонстрировал Шевченковский район. За месяц вторичное жилье утратило в цене около $42 на 1 кв.м, опустившись до отметки $2 257 за кв.м. На $31 уменьшилась цена квадратного метра в Голосеевском и Днепровском районе, составив $1719 и $1612 за 1 кв.м ...  В Киеве увеличилось количество недостроев (05.05.2014)

Как сообщает газета «Крещатик», на сегодняшний день в Киеве насчитывается 734 объекта, которые находятся в стадии незавершенного строительства. Наибольшее количество остановленных и законсервированных объектов находится в Деснянском (74 объекта или 35,1% от общего количества остановленных и законсервированных объектов по городу), Голосеевском (33 или 15,6%) и Шевченковском (27 или 12,8%) районах города. Основной причиной прекращения строительства, как отмечают застройщики, является ...  В январе-марте объем строительных работ составил 9,8 миллиарда (29.04.2014)

По данным Госкомстат Украины, за период с января по март текущего года предприятиями Украины выполнены строительные работы на сумму 9,8 миллиарда гривен. Индекс строительной продукции в январе-марте по сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 93,6%. В I квартале 2014 года по сравнению с I кварталом 2013-го сократился объем строительства зданий на 6,5%, в том числе нежилых – на 13,7%. Строительство инженерных сооружений сократилось на 6,2%. В то же время строительство жилых ...  Киев и Киевская область обеспечили четверть всего принятого в эксплуатацию жилья в стране (25.04.2014)

По итогам 2013 года в Киеве и Киевской области принято в эксплуатацию 1509 тыс. кв. м и 1515 тыс. кв. м жилья, что совокупно составляет около 27% всего введенного в эксплуатацию жилья в Украине. В 2013 году всего было введено в эксплуатацию 11,2 млн. кв. м жилья. Прирост объема введенного в эксплуатацию жилья в Киеве, в сравнении с 2012 годом составил 5,6 тыс.кв. м или 0,4%. Тогда как в Киевской области в 2013 году было введено на 29,8% или 347 тыс. кв. м жилой площади больше, чем в 2012 ...  Торговые центры в эпоху фаст-фуда (23.04.2014)

В последнее время ТРЦ становятся не просто местом для шопинга, а эпицентром развлечений. И хотя главной целью посещения все ещё остаются покупки, с развитием молов нового поколения украинцы все чаще выбирают поход в торговый центр как способ приятно провести время. Яркий пример – в любое время дня в торговом центре именно на фудкорте можно увидеть самое большое количество людей. Это подтверждается и статистикой: за 10 лет траты украинцев на посещение кафе и ресторанов увеличились с 2,2% до ...  Корреспондент: Станет ли бизнес-климат лучше? Мнение бизнесменов (22.04.2014)

Украинские власти объявили о подготовке кардинального улучшения бизнес-климата в стране. Корреспондент узнал, что по этому поводу думают сами бизнесмены. Украина стоит на пороге радикальных перемен. Улучшение условий ведения бизнеса, о необходимости которого так долго говорили политики и чиновники самых разных мастей, похоже, начало осуществляться. Правительство и парламент вовсю изменяют законодательство, новоназначенные руководители разных ведомств обещают не оставить камня на камне от ...  Заполняемость отелей в центре Киева упала в 2,5 раза (18.04.2014)

Столичные отельеры для привлечения клиентов предоставляют значительные скидки, порой достигающие половины от заявленной стоимости размещения. Экономическая и политическая нестабильность в стране привела к существенному снижению количества посетителей отелей, вследствие чего заполняемость гостиниц в центре Киева с начала 2014 года упала в 2,5 раза – до 20%. Такие данные содержаться в обзоре рынка гостиничной недвижимости Киева, составленном экспертами консалтинговой компании Colliers ...  Средняя посещаемость киевских ТЦ выросла на 3% (17.04.2014)

В текущем месяце среднерыночная посещаемость торговых центров повысилась на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. В марте этот показатель составил 727 человек на 1000 кв. м GLA для региональных ТЦ и 1037 чел. на 1000 кв.м GLA для окружных ТЦ. Об этом сообщает департамент стратегического консалтинга компании UTG. С начала года посещаемость в ТЦ окружного формата остается практически на одном уровне, в то время как данный показатель в региональных ТЦ демонстрирует уверенный рост - с чуть более ...  Инвестиции в российскую коммерческую недвижимость упали на 70% (16.04.2014)

Если прогноз сбудется, 2014 год окажется самым неудачным для сектора коммерческой недвижимости в России начиная с 2009. Инвестиции в коммерческую недвижимость в России в первом квартале упали на 73,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали аналитики компании CBRE. Общая сумма сделок снизилась с $2,4 млрд до $636 млн. Об этом сообщает РБК 15 апреля. Затраты инвесторов на покупку коммерческой недвижимости в первые три месяца этого года составили всего 636 млн долларов, или ...  Товарооборот в торговых центрах Киева - не падает (15.04.2014)

Большинство арендаторов признает, в нынешних экономических условиях, товарооборот в гривнах в успешных ТРЦ в Киеве как минимум не падают, а если и падают, то незначительно по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в компании Colliers International. Некоторые арендаторы брендов «масс маркет» даже отмечают незначительный рост оборотов в гривне (5-10%). К самым успешным торговым центрам основные фешн сети относят ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ Dream Town, ТРЦ Sky Mall. Так, по информации пресс-службы ...  ТРЦ столицы ищут новые пути выживания (14.04.2014)

Торговые центры Киева пошли навстречу арендаторам, пересмотрев арендные ставки. С учетом сложной экономической ситуации, которая негативно отражается на потребительских настроениях и уровне продаж, управляющие компании основных ТРЦ Киева пересмотрели условия аренды для арендаторов. Согласно данным исследования департамента стратегического консалтинга UTG арендные ставки для некоторых арендаторов снизились на 10-30%. Альтернативным методом урегулирования проблемы стала фиксация ...  В феврале уровень вакантности в киевских ТЦ составил 2% (11.04.2014)

На протяжении года уровень арендных ставок в киевских торговых центрах остается стабильным. Согласно данным исследования департамента стратегического консалтинга UTG в период с марта 2013 по февраль 2014 индикативный показатель среднерыночной арендной ставки на площади торговой галереи в ТЦ Киева составлял $70 за кв.м/мес. без НДС и эксплуатационных расходов. При этом, в феврале уровень вакантности в киевских ТЦ составил 2%, ненамного поднявшись по сравнению с предыдущим месяцем. «На ...  Рынок розничной торговли во времена кризиса (08.04.2014)

Взлеты и падения на рынке розничного ритейла трудно объяснить одним фактором. За каждым, даже маленьким, успехом стоит комплексная работа, позволяющая добиться признания покупателей и высокого уровня продаж. Безусловно, сегодняшняя сложная экономическая ситуация в стране крайне негативно влияет на бизнес в целом, что не могло не сказаться на рынке ритейла в Украине. В то же время, некоторым компаниям удается демонстрировать положительные финансовые результаты даже в условиях экономического ...  Как повлияет подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС на украинский рынок ритейла (26.03.2014)

Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС вызовет активный интерес мировых ритейлеров к украинскому рынку. Об этом рассказал руководитель проектов компании UTG Сергей Заика. "Ещё в ноябре 2013 года, участвуя в выставке MAPIC, мы увидели небывалый ажиотаж со стороны международных сетей. Причиной такого всплеска интереса стала новость о предстоящем подписании Украиной Соглашения об Ассоциации с ЕС. Те компании, которые ранее отвечали, что Украина не входит в ближайшие планы по развитию, в ...  Обращение компании UTG к предпринимателям Украины (25.02.2014)

Под влиянием трагических событий и перед лицом сложной экономической ситуации мы как представители бизнеса и граждане Украины обращаемся ко всем украинским предпринимателям с призывом не оставаться в стороне от урегулирования проблем экономики. Мы призываем к следующим действиям. 1. Оплачивать налоги в полном объеме. Прошедшие двадцать лет не привели нас к экономическому успеху, и сейчас наша страна стоит на пороге коллапса. Любая экономическая помощь от других государств и международных ...  Почти половине покупателей безразличен бренд (17.02.2014)

Только 25,5% киевлян обращают внимание на бренды при покупке одежды, по данным исследования консалтинговой компании "Украинская Торговая Гильдия" (UTG). Согласно сообщения UTG, наиболее популярными брендами одежды среди жителей столицы были Zara (17% опрошенных) и Collins (14%). Также киевляне предпочитают покупать обувь брендов Ecco (9,6%) и сети "Интертоп" – (9,2%). В сегменте спортивной одежды лидерство удерживает бренд Adidas: 54% горожан, покупавших спортивную одежду, покупали ...  UTG представляет новые решения для собстенников ТРЦ (05.02.2014)

По данным компании UTG, в течение следующих трех лет объем качественных торговых площадей в Киеве увеличится примерно в 2,5 раза, что может существенно ухудшить положение владельцев функционирующих торговых центров. «Новое предложение будет «давить» на рынок. Старые торговые центры, имеющие недостатки в концепциях, будут терять арендаторов, переходящих в другие, более качественные объекты. Возможно, с 2015 года в наиболее проблемных объектах арендные ставки «просядут» на 10-15% в год», – ...
Документы: 1-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-220, 221-240, 241-260, 261-280, 281-300, 301-320, 321-340, 341-360, 361-380, 381-400, 401-420, 421-440, 441-460, 461-480, 481-500, 501-520, 521-540, 541-560, 561-580, 581-600, 601-620, 621-640, 641-660, 661-680, 681-700, 701-720, 721-740, 741-760, 761-780, 781-800, 801-820, 821-840, 841-860, 861-880, 881-900, 901-920, 921-940, 941-960, 961-980, 981-1000, 1001-1020, 1021-1040, 1041-1060, 1061-1080, 1081-1100, 1101-1120, 1121-1140, 1141-1160, 1161-1180, 1181-1200, 1201-1220, 1221-1240, 1241-1260, 1261-1280, 1281-1300, 1301-1320, 1321-1340, 1341-1360, 1361-1380, 1381-1400, 1401-1420, 1421-1440, 1441-1460, 1461-1480, 1481-1500, 1501-1520, 1521-1540, 1541-1560, 1561-1580, 1581-1600, 1601-1620, 1621-1640, 1641-1660, 1661-1680, 1681-1700, 1701-1720, 1721-1740, 1741-1760, 1761-1780, 1781-1800, 1801-1820, 1821-1840, 1841-1860, 1861-1880, 1881-1900, 1901-1920.
Аналитика/статьи
- Подписка на рассылку статей


Антикризисный менеджмент в ритейле: как ТРЦ может повысить продажи арендаторов до 20%
11.07.2014
Весной 2014 года арендные ставки в ТРЦ Киева снизились на 10-30%, до $30-$100 за кв.м (в зависимости от расположения ТРЦ, количества якорных арендаторов и т.д). ТРЦ решились на этот явно убыточный
Подробнее »

Рейтинг надежности застройщиков 2013 года
20.05.2014
Начало 2014 года отметилось кризисом банковской системы Украины с проблемной ликвидностью практически всех финансовых учреждений. С начала года отток среди вкладов банковской системы превысил 32,5
Подробнее »

Крым встречает первые российские ритейл сети
19.05.2014
Весной 2014 самый большой ТРЦ Крыма MEGANOM, заключил первые договора с российскими fashion-ритейл сетями O'STIN, Спортмастер, INCITY. Был подписан договор с брендами LPP Group, которая откроет в
Подробнее »

Апрельская инфляция выросла на 3,3%
09.05.2014
Потребительские цены в Украине в апреле 2014 года выросли на 3,3%. Как сообщил Государственный комитет статистики во вторник, с начала текущего года инфляция достигла 6,4%, а в годовом измерении (по
Подробнее »

... показать все
На чем экономят украинские строительные компании
20.05.2014
Владимир Носов: «В результате грамотной оптимизации технологии строительства и проектных решений стоимость строительных работ по каркасу может быть снижена в среднем на 7-10%». Одним из наиболее
Подробнее »

Рынок коммерческой недвижимости Киева лидирует в регионе ЕМЕА по уровню доходности
19.05.2014
Вследствие высоких экономических и политических рисков коммерческая недвижимость Украины характеризуется одним из наиболее высоких уровней доходности в регионе ЕМЕА. Так средняя ставка капитализации
Подробнее »

Деньги вперед. Квартиры в Киеве в рассрочку почти не продаются
15.05.2014
Фото: www.houseofchapple.com Купить квартиру в рассрочку в столице становится все труднее. Застройщики массово отказываются от этого способа оплаты квадратных метров на первичном рынке
Подробнее »

Квартиры в Киеве подешевели в долларовом эквиваленте
14.05.2014
В начале мая цены на квартиры в долларовом эквиваленте снизились во всех десяти районах Киева. Об этом свидетельствуют данные исследования компании UTG, которыми располагает
Подробнее »

... показать все
Инвестиции в какой сегмент недвижимости будут преобладать в 2014 году?Результаты опросов
Новости в формате RSS:
Подписка на новости:
E-mail:
RedTram

...
Выгодны ли инвестиции в Спортивные клубы Украины?
© develop.com.ua 2005-2022. Все права защищены.       Поддержка, обновление сайта - Exipilis